content top

ภาพรวมในการกำกับดูแลรายงานทางการเงิน...

รายงานทางการเงินถือเป็นข้อมูลสำคัญที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการในตลาดทุน  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุนไทยด้วย  ก.ล.ต. จึงได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพของรายงานทางการเงิน  เพื่อให้รายงานทางการเงินที่กิจการในตลาดทุนเปิดเผยต่อสาธารณะ...