content top

ผู้ทำบัญชี และหน้าที่และความรับผิดชอบ...

ผู้ทำบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้า ที่จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม ผู้ทำบัญชีได้แก่บุคคลต่อไปนี้ 1. กรณีเป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี ผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าว 2....

อบรมบัญชีเก็บชั่วโมงที่ไหนดี...

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเฉพาะความรู้ทางด้านบัญชี หรือด้านการสอบบัญชีเท่านั้น แต่ควรมีความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้ ผู้ทำบัญชี...