content top

การแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสู...

กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีประสงค์จะแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหาย หรือเสียหายจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 3.1 จะต้องยื่นแบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ตามแบบ ส.บช. 2 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการขอแจ้งบัญชีฯ สูญหายหรือเสียหาย ตามที่ระบุไว้ในแบบ ส.บช. 2 ดังนี้ 3.1.1 สำเนาหลักฐานของผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชี ดังนี้...